Gazeta Agronews Nr.21

priorytetów wyznaczonych dla unijnej polityki rozwoju obszarów wiejskich na lata 2014 – 2020 a mianowicie: 1. Ułatwianie transferu wiedzy i innowacji w rolnictwie, leśnictwie i na obszarach wiejskich. 2. Poprawa konkurencyjności wszystkich rodzajów gospodarki rolnej i zwiększenie rentowności gospodarstw rolnych. 3. Poprawa organizacji łańcucha żywnościowego i promowanie zarządzania ryzykiem w rolnictwie. 4. Odtwarzanie, chronienie i wzmacnianie ekosystemów zależnych od rolnictwa i leśnictwa. 5. Wspieranie efektywnego gospodarowania zasobami i przechodzenia na gospodarkę niskoemisyjną i odporną na zmianę klimatu w sektorach: rolnym, spożywczym i leśnym. 6. Zwiększanie włączenia społecznego, ograniczanie ubóstwa i promowanie rozwoju gospodarczego na obszarach wiejskich. Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 (PROW 2014-2020) jest wkomponowany w całościowy system polityki rozwoju kraju, w szczególności poprzez mechanizm Umowy Partnerstwa. Umowa ta określa strategię wykorzystania środków unijnych na rzecz realizacji wspólnych dla UE celów określonych w unijnej strategii wzrostu „Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu społecznemu” z uwzględnieniem potrzeb rozwojowych danego państwa członkowskiego. Ministerstwo rolnictwa przedstawiło długo wyczekiwany przez rolników harmonogram planowanych naborów wniosków w ramach PROW 2014-2020. W bieżącej perspektywie finansowej mamy 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013. Obecnie tylko 9 proc. środków przeznaczonych jest na wzmocnienie przedsiębiorczości, ale pracujemy nad rozwiązaniami, które pozwolą na skierowanie części pieniędzy pochodzących z polityki spójności na tereny wiejskie – poinformował wiceminister Ryszard Zarudzki. Rozwój gospodarstw W marcu odbędzie się nabór na działania „Premia dla młodych rolników", „Modernizacja gospodarstw rolnych". W czerwcu będzie można składać wnioski na wsparcie w ramach działania „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów”, a w sierpniu na „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”. W marcu 2017 roku resort rolnictwa przewiduje uruchomienie działania „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”. Również w I kwartale 2017 roku ma odbyć się nabór na „Restrukturyzację małych gospodarstw” i „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa". Wzmacnianie przedsiębiorczości W lipcu odbędzie się nabór na działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych", a w październiku na „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”. W listopadzie resort rolnictwa planuje uruchomienie działania „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych". Nabór wniosków prawdopodobnie będzie obejmował również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż). Z kolei w I kwartale 2017 roku ma odbyć się nabór na „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”. OPRAC. KAMILA SZAŁAJ W marcu odbędzie się nabór na działania „Premia dla młodych rolników" i „Modernizacja gospodarstw rolnych". 49 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=