Gazeta Agronews Nr.21

LP. NAZWA DZIAŁANIA/PODDZIAŁANIA/TYPU OPERACJI PLANOWANY TERMIN NABORU WNIOSKÓW* ROZWÓJ GOSPODARSTW 1 poddziałanie “Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodaczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników”) marzec 2016 r. 2 poddziałanie “Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Modernizacja gospodarstw rolnych”) marzec 2016 r. - obszar d - obszar a, b, c 3 działanie „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” czerwiec 2016 r. 4 działanie „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) sierpień 2016 r.** 5 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000” ) marzec 2017 r. 6 poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”) I kwartał 2017 r.*** 7 poddziałanie „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazującyh małe gospodarstwa”) I kwartał 2017 r.*** WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI 8 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników lipiec 2016 r. 9 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) październik 2016 r. 10 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój” (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych”) - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE listopad 2016 r. 11 poddziałanie „Pomoc na rozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej na obszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) I kwartał 2017 r.*** ROZWÓJ TERYTORIALNY 12 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Budowa lub modernizacja dróg lokalnych”) Nabory ogłoszone przez część SW**** 13 poddziałanie „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ) marzec 2016 r. **** 14 poddziałanie „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” czerwiec 2016 r. ***** 15 poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów”) lipiec 2016 r. **** 16 poddziałanie „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno- ściekowa”) sierpień 2016 r.**** 17 poddziałanie „Wsparcie badań i inwestycji związanych z utrzymaniem, odbudową i poprawą stanu dziedzictwa kulturowego i przyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego i miejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego”) oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji w tworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej”) kwiecień 2017 r.**** TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI 18 działanie „Transfer wiedzy i działalność informacyjna” listopad 2016 r. 19 poddziałanie „Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typ operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika” oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) listopad 2016 r. 20 poddziałanie „Wsparcie dla szkolenia doradców” listopad 2016 r. 21 działanie „Współpraca” listopad 2016 r.*** WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI 22 poddziałanie „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” czerwiec 2016 r. 23 poddziałanie „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakosci” grudzień 2016 r. * Planowane terminy naborów wniosków mogą ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020 w KE oraz przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych. ** Termin uzależniony od wystąpiania klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. *** Termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji agencji płatnicznej. **** Termin uzależniony od decyzji SW o ogłoszeniu naboru. ***** Termin uzależniony od decyzji LGD o ogłoszeniu naboru. 48 NUMER 21 EKONOMIA

RkJQdWJsaXNoZXIy MTMwNTg=